Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Slovenské Pravno.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti životné prostredie. podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja „, ktoré vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom povinného hodnotenia.
Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Oznámenie o strategickom dokumente „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja “ je zverejnené aj na internetovej stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-koncepcia-rozvoja-kultury*zilinskeho-samospravneho-kraja

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách v podateľni obecného úradu Slovenské Pravno.