Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja „

Zverejnené
27. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. januára 2022 − 10. februára 2022
Kategória

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti životné prostredie. podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene strategického dokumentu „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja „, ktoré vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame.
Návrh uvedeného strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom povinného hodnotenia.
Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.
Oznámenie o strategickom dokumente „SMART Koncepcia rozvoja kultúry Žilinského samosprávneho kraja “ je zverejnené aj na internetovej stránke

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/smart-koncepcia-rozvoja-kultury*zilinskeho-samospravneho-kraja

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách v podateľni obecného úradu Slovenské Pravno.

Prílohy

Žiadne prílohy.