Preskočiť na obsah

Pavol Grusmann

Adresa: Obecný úrad Slovenské Pravno 
               Slovenské Pravno 123, 038 22

starosta@obecslovenskepravno.sk +421 911 235 685

Funkčné obdobie od 7.5.2019, nezávislý

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta najmä: 

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva, ktoré sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  • uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly, podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,
  • starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť. Starosta si počas celého funkčného obdobia prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

Starostovia predchádzajúcich volebných období

Eva Pálešová – funkčné obdobie 2014 – 2019

Ing. Marta Hrúzová – funkčné obdobie 2010-2014

Ing. Ľubomír Lichner – funkčné obdobie 2006 – 2010

Ing. Ľubomír Lichner – funkčné obdobie 2002 – 2006

Dušan Blaško – funkčné obdobie 1998 – 2002