Preskočiť na obsah

Symboly

Symboly obce Slovenské Pravno sú:

a) erb obce

b) zástava obce

c) pečať obce

Erb obce Slovenské Pravno má modro-strieborné pozadie cimburovitým rezom delený štít. V prvom modrom pozadí je zlatá koruna, v druhom striebornom poli je modré majuskulné písmeno W. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostky. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Erb obce sa používa:

    na pečatidle obce,
    na insígniách starostu,
    na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,
    na budovách, kde ma sídlo Obecný úrad Slovenské Pravno,
    na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
    v rokovacích miestnostiach orgánov obce.

Zástavu, vlajku obce Slovenské Pravno tvorí šesť pozdĺžných pruhov vo farbách bielej, žltej, bielej, modrej, žltej a modrej a je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom. Vlajka je ukončená tromi cípmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky. Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka obce sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá jú použila alebo používa.

Pečať obce Slovenské Pravno je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: OBEC SLOVENSKÉ PRAVNO. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod. Pečať uschováva starosta obce.