VZN č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy