VZN č. 7-2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. augusta 2018
Kategória

Prílohy