Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – parc. č. E-KN 313-9, E-KN 317-36 a C-KN 76-1 v k. ú. Turč. Teplice

Zverejnené
30. septembra 2018
Kategória

Prílohy