Návrh VZN č.8/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
7. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júna 2022 − 23. júna 2022
Kategória

Prílohy