Návrh VZN č.7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy