Preskočiť na obsah

Návrh dodatku č. 4 k VZN č.7-2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady